تریستور پیچی | تریستور کابلی

تریستورهای پیچی یا تریستور کابلی دستگاه های یک طرفه (یکسوساز) هستند یعنی می توانند جریان را در یک جهت عبور دهند در مقایسه با تریاک ها TRIAC که دو طرفه هستند که حامل های شار از طریق آنها می توانند در هر دو جهت جریان داشته باشند. تریستورهای پیچی می توانند به طور معمول فقط با جریاناتی که به دروازه وارد شده، فعال گردند و وارد عمل شوند در مقابل تریاک TRIAC که به طور معمول توسط یک جریان مثبت یا منفی که بر روی الکترود دروازه آن اعمال می شود ، فعال شوند.

مدار تریستور پیچی  stud thyristorساده را می توان با استفاده از یک منبع ولتاژ AC متصل به تریستور پیچی یا تریستور کابلی با بار مقاومتی نشان داد. بدون یک پالس فعلی اعمال شده به دروازه استاد تریستور، این وسیله در حالت مسدود شدن جلویش قرار دارد. این موضوع، باعث شروع کنترل تریستور پیچی  می شود.

تریستور پیچی | تریستور کابلی

تریستور SKT240-16E Semikron

تریستور SKT240-16E Semikron

0تومان
تریستور پیچی 10 آمپر | SKT10/16E Semikron

تریستور پیچی 10 آمپر | SKT10/16E Semikron

0تومان
تریستور پیچی 16 آمپر | SKT16/12E Semikron

تریستور پیچی 16 آمپر | SKT16/12E Semikron

0تومان
تریستور پیچی 24 آمپر | SKT24/12E Semikron

تریستور پیچی 24 آمپر | SKT24/12E Semikron

0تومان
تریستور پیچی 40 آمپر | SKT40/16E Semikron

تریستور پیچی 40 آمپر | SKT40/16E Semikron

0تومان
تریستور پیچی 50 آمپر | SKT50/16E Semikron

تریستور پیچی 50 آمپر | SKT50/16E Semikron

0تومان
تریستور کابلی 100 آمپر | SKT100/16E Semikron

تریستور کابلی 100 آمپر | SKT100/16E Semikron

0تومان
تریستور کابلی 130 آمپر | SKT130/16E Semikron

تریستور کابلی 130 آمپر | SKT130/16E Semikron

0تومان
تریستور کابلی 55 آمپر | SKT55/16E Semikron

تریستور کابلی 55 آمپر | SKT55/16E Semikron

0تومان
تریستور کابلی 80 آمپر | SKT80/16E Semikron

تریستور کابلی 80 آمپر | SKT80/16E Semikron

0تومان
نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)